Pályázatok - Iskola Galambok

Tartalomhoz ugrás

„Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélynövelése a Galamboki Általános Iskolában”TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0007


Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Projekt címe: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélynövelése a Galamboki Általános Iskolában
A szerződött támogatás összege: 22 989 940 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: Az intézmény céljának tekintette a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének, szocializációjának elősegítését, az iskolai egyenlőtlenségek mérséklését. A projekt az intézmény már meglévő programjait egészítette ki, illetve a Pedagógiai Programban kitűzött célok magasabb szinten való megvalósulását segítette elő. A tanulói integráció a tanórán és tanórán kívüli szabadidős tevékenységekben valósult meg. A programok hangsúlyos része volt a szülőkkel való együttműködés, mely családlátogatások, családi nap, egészségnap, átmeneteket segítő programok formájában valósult meg. A pedagógusok módszertani kultúráját képzéssel és tanácsadói jelenléttel fejlesztették. Az elsajátított ismeretek beépítése a szakmai rutinba javítja a tanórák hatékonyságát, motiváló hatását. A szaktárgyak oktatásához modern tan- és segédeszközök kerültek beszerzésre, mely eszközök nagyban segítik a pedagógusok munkáját.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. augusztus 14.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0007

A projekt előrehaladásáról a honlapon folyamatosan tájékoztatást adtunk. A fizikai lezárást követően valamennyi megvalósult szakmai elem elérhető az ütemezés a felkerült anyagokból nyomon követhető.Sajtóközlemény 1.


Sajtóközlemény 2.


Sajtóközlemény 3.

A pályázat végrehajtása során megvalósult programok:

- Továbbképzések:

 • 12 pedagógus 30 órás továbbképzése 2013. 08. 26-28-ig. A továbbképzés címe: Multikulturális nevelés: az iskolai kultúra és környezet átalakítása a tanulók egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítása.

 • 2013. 10. 28-30. továbbképzés. 12 pedagógus részvételével valósult meg a 30 órás továbbképzés, melynek címe: A tanórán kívüli tehetséggondozás lehetőségei és módszerei.

 • 2014. 02.-20.-22. Budapest-Drámapedagógia 5 fő pedagógus részvételével.

 • 2014. október 09-11. Környezet és természetvédelemtől a fenntarthatóság felé - szakmai alap a pedagógusok környezeti nevelési felkészültségének támogatásához, 30 órás továbbképzés Budapesten 5 fő pedagógus részvételével.

 • 2014 október 18. - Pedagógus tréning a Galamboki Általános Iskolában. Stressz és konfliktuskezelés címmel. Résztvevő pedagógusok száma 15 fő.

 • A pályázatban vállalt továbbképzések közül az utolsó 30 órás továbbképzést 2014. november 13-15 közötti időpontban teljesítette 5 pedagógus. A képzés témája: Szegregációtól és előítélettől mentes esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt biztosító intézkedések a köznevelési intézményekben.

- Programok:

 • Pályaválasztást támogató program "Merre visz az út" 2013. 11. 14.

 • Óvoda iskola átmenet megkönnyítését segítő program 2013. 11. 14., 12. 06.

 • Általános iskola - középiskola átmenetek kezelését támogató program 2014. 01. 07.

 • Továbbtanulást segítő tevékenység - üzemlátogatás

 • Család - iskola átmenetek kezelését támogató program 2014. 03. 11.

 • 2014. május 15. - Matematika verseny. Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése kapcsán matematika versenyt szerveztünk 7 iskola tanulóinak bevonásával. A versenyen 1-8 évfolyamig 144 tanuló mérte össze tudását. Külön versenyt szerveztünk az eltérő tanterv szerint haladó tanulók számára.

 • 2014 május 30. Murakeresztúr: A pályázat egyik programelemeként az intézményen kívüli kapcsolatok erősítéseként kulturális rendezvényt szerveztünk közösen a Murakeresztúri iskola bevonásával. A Murakeresztúron megrendezett eseményen a két iskola tanulói bemutatták egymásnak és a jelenlévő szülőknek az általuk megtanult színdarabokat, táncokat, ének és zeneszámokat. A rendezvényen kb 100 tanuló vett részt.

 • Átmenetek kezelését segítő programok is elindultak a 2014/2015-ös tanévben is. 2014. november 06-án került sor az általános iskola-középiskola átmenet munkacsoport foglalkozására Zalakarosban egy pizzériában. Tanulóink körében népszerű a cukrász, szakács és felszolgáló szakma, többen ebben az irányban szeretnének továbbtanulni. A cél az volt, hogy ezeket a szakmákat a gyakorlatban, életszerű helyzetben, szakszerű segítséggel ismertessük meg az érdeklődő tanulókkal. A foglalkozáson a 7. és 8. osztályos tanulók vettek részt.- A szabadidő hasznos eltöltését segítő programok:

 • festészet
 • tánc

 • énekkar

 • modellezés

 • számítástechnika-alsós

 • számítástechnika-felsős


  - A tanulók egyéni fejlesztését, az egyéni fejlesztési tervek elkészítését megalapozó bemérő lapok kidolgozása, szakértői véleményeztetése

- A civil szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (RNÖ, Sportegyesület, Védőnő, Rendőrség)

- Jó gyakorlat átvételének előkészítése, hospitálás a „jó gyakorlatot” kidolgozó általános iskolában Letenyén

- 2014 szeptemberében ismét megtörtént a tanulók bemeneti mérése, amely a HHH-s tanulók képességterületeit mérte fel. A bemeneti mérések kiértékelése alapján az osztályfőnökök elkészítették az egyénre szabott fejlesztési terveket, és október 1-től elindították az egyéni fejlesztéseket.


- 2014. november 19-én és 20-án szakmabemutató céglátogatáson és pályaválasztási kiállításon vettek részt a 8. osztályos tanulóink.

- 2014. december 13-án szakmai nap keretében az esélyegyenlőségről és az egyenlő bánásmódról hallgathattak előadásokat a pedagógusok.
- 2014. december 19-én a szülők és a helyi társadalom képviselőinek részvételével közös karácsonyi ünnepély került megrendezésre. A közös ünnepváráson a 120 tanulón kívül közel 200 szülő, nagyszülő és a helyi szervezetek képviselői vettek részt.
- 2015. január 27-én a 7. és 8. osztályból 24 tanuló részére szerveztünk üzemlátogatást Nagykanizsára, ahol két különböző munkahelyen ismerkedhettek testközelből a kereskedelem, vendéglátás, asztalos és kárpitos szakmákkal. 
- A 2015/2016-os tanévben ismét megszervezésre kerültek az egyes átmenetek kezelését segítő programjaink:

- november 6-án az iskola-középiskola átmenet kezelését támogató program keretében Zalakaroson a „KOMA” vendéglőben rendeztük a vendéglátással kapcsolatos bemutatót, majd egy 5 feladatból álló csoportfoglalkozást. Ezen a foglalkozáson tanulóink szakmai ismeretei bővültek, érdeklődésük megerősödött. A rendezvény jól illeszkedett a pályaválasztás (iskolaválasztás) előkészítésébe.
- december 11-én az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését szolgáló esemény keretében a leendő 1. osztályos tanulókat és szüleiket vártuk az iskolában. A rendezvényen a szülők tájékoztatást kaptak az iskola oktatási rendszeréről, a napi munkáról és az elért eredményekről. A szülőknek szóló tájékoztatás alatt a leendő első osztályosoknak az iskola egyes tantermeivel ismerkedtek, használhatták a számítógéptermet, majd közösen karácsonyi díszeket, ajándékokat készítettek szeretteiknek és saját maguknak. 
- 2015. január 28-án került megrendezésre a család-iskola átmenet kezelését segítő program. A megjelent szülők előadás keretében kaptak tájékoztatást a gyermekek nevelésével. megismerésével és a velük való ideálisabb kapcsolatok kialakítását illetően. Ezt követően a résztvevők egy tesztet töltöttek ki, amelyből kiderülhetett, hogy mennyire ismerik gyermekeiket, iskolájukat, tanáraikat. A kérdőív kiértékelése alatt a gyerekek részére kézműves foglalkozást szerveztünk, amelybe a szülők is bekapcsolódhattak.
- február 27-én a 4. és 5. osztályos tanulók és szüleik bevonásával rendeztük az alsó tagozat-felső tagozat átmenet kezelését támogató programelemünket. A foglalkozás célja az érintettek (szülők-tanulók) minél több információval való felvértezése a felső tagozatban várható alapvető változásokról. 
- 2015. március 31-én került megrendezésre az intézményi partneri kapcsolatok erősítése keretében egy sportnap. A rendezvényen a vendéglátó iskola tanulóin kívül részt vettek még a Csapi és a Zalakomári iskola tanulói is. A gyerekek egy rendhagyó földrajzóra keretében ismerkedhettek a nagyvilág nevezetességeivel, majd egy fotós utazáson is részt vehettek, amelyen szintén a Föld érdekes és nevezetes helyein készült fotókat nézhették meg. Ezt követően a tornateremben sorversenyen mérhették össze ügyességüket és állóképességüket. A mozgalmas délelőttöt közös étkezéssel és ismerkedéssel zárták a résztvevők.

                
- A pályázat keretében két jó gyakorlat átvétele és továbbfejlesztése is szerepelt programelemként. 2015. május 21-én került sor egy „Környezet és természetvédelmi gyalogtúrára”, melynek keretében különböző feladatokat kellett a tanulócsoportoknak megoldaniuk. A gyalogtúra a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Iskola által kidolgozott és tőlük átvett programnak a helyi körülmények figyelembe vételével továbbfejlesztett változata volt. A résztvevő tanulók a délelőtt során aktívan részt vettek a túrán és a számunkra összeállított feladatsorok megoldásában.

                
- 2015. június 1-én rendeztük meg azt a szakmai rendezvényt, amely az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítését volt hivatott erősíteni. A rendezvényre két iskola – a Murakeresztúri és a Letenyei Általános Iskola – tanulói és a kísérő nevelői kaptak meghívást. A nap során a résztvevő iskolák kulturális bemutatójára került sor, ahol a tanulók megismerhették a másik iskolákban folyó tanórán kívüli tevékenységek közül azokat, amelyeket szívesen végeznek iskoláikban. A gyerekek bemutatóját az „Igricek” együttes előadása követte, amely közös játékra invitálta a résztvevőket. Ezt követően a vendég gyerekek is bekapcsolódtak a helyi iskola gyermeknapi programjaiba.

                       


- 2015. június 1-én került sor a Szülői tréning II. részére, ahol a fő téma a kommunikáció volt. A résztvevő szülők is megtekintették a három résztvevő iskola tanulóinak kulturális bemutatóját, majd a tréner vezetésével aktív véleménycsere bontakozott ki, melynek fő témája a kommunikáció volt.

                
„ 2023. 10. 20."
Vissza a tartalomhoz